pbl

למידה מבוססת פרויקטים מתרכזת סביב חקר בעקבות שאלה פורייה.

במסגרת לימודי האמנות, התלמידים לומדים בעזרת חקר אישי, קבוצתי, למידת עמיתים, הם בונים ומעבירים פרזנטציות ויוצרים תוצר משמעותי. במסגרת חלוצי הערכה, תלמידי מגמת האמנות יוצרים בכל שנה פרויקט המחליף את ההבחנות במבחן בגרות חיצוני. 

במסגרת לימודי תולדות האמנות, התלמידים יצאו לסדרה של מפגשים במוזיאון ישראל בירושלים. 
התלמידים יצרו ויעבירו הדרכה המתווכת בין יצירות האמנות שבחרו לקהל. הם ירכיבו מסלולי הדרכה בעקבות תמות שונות אותם הם יחקרו ויבחנו את השאלה כיצד מתקשרים אמנות?

על הפרויקט

פרויקט במוזיאון ישראל, ירושלים. במסגרת הפרויקט התלמידים מגיעים לסדרת ביקורים במוזיאון, במהלכם

הם בוחרים  את יצירות המסקרנות אותם, חוקרים אודותיהם ובונים מסלול הדרכה בעזרת תמה מקשרת. במוזיאון התלמידים נפגשים עם גורמים ממחלקת ההדרכה, לומדים אודות הדרכה דיאלוגית וחוקרים אודות היצירות בספריה של המוזיאון. בערב חגיגי, מעבירים הדרכה להוריהם ולקהל האורחים במוזיאון בעקבות היצירות שחקרו.

מב״ר
מגמה 

״על האדם להשאר ילד כל חייו״

אנרי מאטיס

חזרה לדף הבית